Make your own free website on Tripod.com

!! ... การอ้างเหตุผลขนาดยาว ... !!


การอ้างเหตุผลขนาดยาวอาจมีข้อสรุปได้มากกว่า 1 ข้อความ

วิธีหาข้อสรุป ยังให้ยึดหลักว่า จะต้องเป็นข้อความใดที่ถูกสนับสนุนโดยข้อความอื่นว่าเป็นจริง
ย่
ี่
รุ


1


ระ


 1. เมื่อมนุษย์ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความคิดของตนให้ปรากฏออกมานั้น ภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ย่อมมีคำและข้อความไม่ชัดเจนเท่ากับภาษาตรรกวิทยา(1)
  ดังนั้นเมื่อพบการอ้างเหตุผลในชีวิตประจำวัน ที่มีโครงสร้างตรงกับการอ้างเหตุผล Syllogism
  และ ต้องการตัดสินความสมเหตุสมผลแล้ว(2) ให้เปลี่ยนประโยคในการอ้างเหตุผลนั้นเป็นประโยคตรรกวิทยาที่เรียกว่า
  A E I O เสียก่อน(3) จะช่วยให้ตัดสินได้ง่ายขึ้น(4)
 2. ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นใคร มีความสนใจเฉพาะด้านในเรื่องใด(1)
  อาทิ เช่น เป็นนักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชน นักธุรกิจ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  ย่อมได้ประโยชน์จากวิชาการใช้เหตุผลเหมือนกันหมด(2) กล่าวคือ สามารถพัฒนาการใช้เหตุผลของตนให้มีคุณสมบัติโดดเด่นสองประการ(3)
  ได้แก่ การแสดงเหตุผลอย่างชัดเจน และการโต้แย้งเหตุผลอย่างตรงประเด็น(4)

 3. การมีความเชื่อมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง(1) และ เมื่อพบอุปสรรคก็ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง เป็นคุณสมบัติของข้าพเจ้า(2)
  ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่า ตนเองจะก้าวสู่หนทางแห่งความสำเร็จได้(3)
  แต่ตัวเองก็ต้องใช้ความอุตสาหะเป็นใบบุกเบิกหนทางสายนั้นด้วย(4)

 4. ในส่วนของสังคมนับว่าไม่ถูกต้องอย่างยิ่งที่จะลงโทษประหารชีวิตฆาตกร(1) เพราะเป็นการประกาศกับทุกคนว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้(2) นอกจากนี้การตัดสินความผิดของใครบางคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซับซ้อนเกินกว่าจะทำได้อย่างถูกต้อง(3) ถ้ายังมีโทษประหารชีวิต จึงมีโอกาสที่คนบริสุทธิ์จะถูกประหารชีวิตด้วยความเข้าใจผิดได้(4)

ตัย่


ตุี่

มี
รุ


1


ระ


 1. วัดยังทำหน้าที่เป็นสถานสงเคราะห์สำหรับบุคคลทั่วไป(1)
  เนื่องจากไม่มีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่นี้(2) อย่างเช่น การรักษาพยาบาล มีพวกมิชชั่นนารีอเมริกันให้การรักษาอยู่บ้าง(3)
  แต่วิธีการสมัยใหม่ของพวกมิชชั่นนารีก็ไม่ได้รับการเชื่อถือเท่าใดนัก(4) วัดจึงยังมีบทบาทในการรักษาพยาบาลโดยทั่วไปอยู่(5)
 2. แม้เราจะใช้เหตุผลกันอยู่ทุกวัน แต่เหตุผลที่เราใช้กันอยู่อาจไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเสมอไป(1)
  เพราะเรามักใช้เหตุผลตามความเคยชิน โดยขาดหลักเกณฑ์และการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ(2)
  เป็นเหตุให้เกิดความสับสนระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง(3) ในเมื่อเหตุผลที่เราใช้อยู่ มีทั้งดีและไม่ดี(4)
  เราจึงควรเชื่อเฉพาะเหตุผลที่ดีเท่านั้น(5)

กลับสู่หน้าหลัก