Make your own free website on Tripod.com

!

!


!อ้ตุ!

!


!

!! ... การอ้างเหตุผล ... !!


คนเราแสดงเหตุผล ผ่านเครื่องมือหลายอย่าง การแสดงเหตุผลผ่านภาษา เรียกว่า การอ้างเหตุผล


การอ้างเหตุผล

: ประกอบ ด้วย ข้ออ้าง และ ข้อสรุป


ข้ออ้าง คือ ส่วนที่สนับสนุน

ข้อสรุป คือ ที่ถูกสนับสนุน


... ตัวอย่าง ...


คนขี้เกียจจะเอาแต่นอน


คนนอนมากจะมีเวลาทำงานน้อยลง


คนมีเวลาทำงานน้อย จะได้เงินน้อยด้วย


ดังนั้น คนขี้เกียจจะมีเงินน้อย... ตัวอย่าง ...


ที่ผ่านมาสังเกตว่า ถ้าปีใด ในหน้าร้อนอากาศร้อนมาก แล้วในหน้าหนาวอากาศจะหนาวมากด้วย


หน้าร้อนปีนี้ อากาศร้อนมาก


ดังนั้น หน้าหนาวปีนี้ อากาศจะต้องหนาวมากข้
ที่


ช้
อ้
ตุ


ต้องเป็นข้อความบอกเล่า หรือ ข้อความปฏิเสธ

ข้อความที่ไม่ควรใช้ในการอ้างเหตุผล :ได้แก่

 1. คำถาม คำสั่ง คำขอร้อง
 2. ประโยคที่มีคำกำกวม ความหมายไม่ชัดเจน หรือมีความหมายหลายอย่าง


ลักษณะบ่งชี้ว่าเป็นการอ้างเหตุผล

 1. มีคำสันธานที่แสดงการเป็นข้ออ้าง เช่น เพราะว่า เพราะ ในเมื่อ เนื่องจาก เนื่องด้วย ฯลฯ
 2. มีคำสันธานที่แสดงการเป็นข้อสรุป เช่น ดังนั้น เพราะฉะนั้น แน่นอน หรอก จึง อย่างไร ก็ นำไปสู่ เช่นนั้น ฯลฯ
 3. ถ้าไม่มีคำสันธานแสดง ก็ต้องมีลักษณะของข้ออ้างที่สนับสนุนข้อสรุปให้สังเกตได้ เช่น

“อย่าห่วงเลยว่าน้ำจะท่วม เห็นกันอยู่แล้วว่า กทม.วางแผนป้องกันล่วงหน้ามาตลอด”

ลักษณะของข้อความที่ยังไม่จัดเป็นการอ้างเหตุผล

 1. ข้อความเดียว เช่น
  “ถ้าเขาขยัน เขาจะสอบได้”
  “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”
  “น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา”
  (แต่ถ้านำข้อความเดียว ไปรวมกับข้อความอื่นๆ อีก อาจกลายเป็นการอ้างเหตุผลได้)
 2. การพรรณนา การบรรยายสถานที่ บรรยายบุคลิกลักษณะ บรรยายความรู้สึก การรายงานข่าว รายงานสภาพอากาศ การอธิบายเหตุการณ์ที่มีลำดับความต่อเนื่อง เช่น “เขาจน ถึงขนาดไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไม่ได้อาบน้ำ ตัวเหม็นคลุ้งไปหมด” “พอฝนหยุดตก เขาก็ออกจากบ้านทันที”

กลับสู่หน้าหลัก